Professor Blomstrand om idrott och hjärnforskning

Blomstrand
Alltsedan starten av Göteborgs Jubileumslopp har samtliga arrangörer och alla våra partners haft ett stort engagemang i vår satsning att helhjärtat stötta den angelägna och mycket framstående hjärnforskningen i regionen.Den har sitt centrum på Medicinareberget.

Från Hjärnforskningens håll har man gått in i ett mycket engagerat och utvecklingsbart samarbete med oss i idrottsrörelsen, och här ska vi låta en av de verkliga portalfigurerna komma till tals.

Professor Blomstrand är en eldsjäl som brinner för forskningen- från starten inom neurobiologisk grundforskning till klinisk forskning med särskilt fokus på att förebygga, akutbehandla och rehabilitera vid vår ledande folksjukdom stroke –kärlsjukdom I hjärnan.
Här förklarar han sitt engagemang:

Blomstrand-2

” Med stor glädje och engagemang deltar jag i satsningen på samverkan mellan idrotten och hjärnforskningen och jag var därför från forskningens sida en av initiativtagarna till samverkan i “Brain Athletics”, som 2015 har konstituerat en ideell förening för att sprida budskap om fysiska och mentala aktivitetens och kulturens betydelse för hjärnans hälsa – “Brain Athletics”. F
rån hjärnforskningens sida känns detta budskap ytterst angeläget för individen och för samhället. Hjärnans belöningssystem, motivation, engagemang och mentala funktioner påverkas i hög grad positivt. Den klockrena satsningen ur ett hjärnperspektiv stärks genom möjligheten att fysisk aktivitet, gemenskap, kultur och upplevelser stärker hjärnans hälsa och minskar risk för folksjukdomar som stroke, demens och depression.
Vid Göteborgs Universitet med Sahlgrenska Akademin har vi en stark neurovetenskaplig forskning som leder till kontinuerliga framsteg. Forskning kring hjärnans plasticitet har hög aktualitet i kunskap kring samband mellan reparative processer I hjärnan och yttre faktorer som miljö, kultur, fysisk aktivitet. En bred tvärvetenskaplig centrumbildning som engagerar medicinska, beteendevetenskapliga med olika infallsvinklar och kompetenser har bildats för att stärka forskning för att förebygga, behandla och rehabilitera vid folksjukdomen stroke .
För flera folksjukdomar som stroke, Alzheimers sjukdom , depression har omgivningsfaktorer och mental och fysisk aktivitet visat sig ha mer avgörande betydelse än man vetat. Idrotten främjar dessutom folkhälsan genom att skapa gemenskap, glädje och samverkan och genom att utmana gränser. Stamcellsforskning och forskning kring hjärnans celler, inte minst de så kallade gliacellerna är stark, liksom forskning kring signalsubstanser som överför signaler mellan celler.

Jubileumslopp_n (1)

Jubileumsloppets möjlighet att stödja forskning och hjälp att föra ut ett folkhälsobudskap till samhället är av stor betydelse. Som exekutiv ledamot i ”Stiftelsen Peter Erikssons minnesfond” -http://www.petererikssonstiftelsen.se/
och i Stroke Centrum Väst –
http://strokecentrumvast.gu.se vill jag uttrycka stor glädje och entusiasm för den samverkan som Jubileumsloppet ger möjlighet till .

Ett stöd till hjärnforskningen genom Brain Athletics lönar sig i det långa loppet.

Hälsar
Christian

christian_blomstrand@neuro.gu.se
Senior professor Institutionen för neurovetenskap och fysiologi Sahlgrenska akademin

Vi tackar för de fina orden Christian.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone

Brain Athletics och World Stroke Day

The World Stroke Day 2014 infaller 29 oktober.

Göteborgs Jubileumslopp stöttar helhjärtat hjärnforskningen via vårt unika samarbete  Brain Athletics. Ni har alla bidragit via era startavgifter, och vi är mycket  tacksamma för det

Det tyngsta hotet mot hjärnhälsa är stroke. I morgon, onsdag, infaller The World Stroke Day. Tag er tid att läsa vad vår nära samarbetspartner professor Blomstrand, tongivande i Brain Athletics har att säga(red.)

stroke day

Stroke (slaganfall) är en ledande folksjukdom i hela världen. Stroke innebär en plötsligt insättande skada i hjärnan, beroende på propp i tillförande kärl med hjärninfarkt (85%) eller att kärl brister med hjärnblödning (10%) eller blödning i hjärnhinnorna (5%)  som följd. 1 av 5 kvinnor får stroke, 1 av 6 män.

stroke_2014

Varannan sekund insjuknar någon i världen med stroke, i Sverige så mycket som en person var 17:de minut. Stroke är vanligaste orsak till svår funktionsnedsättning i vuxenålder. Befolkningsutvecklingen gör att stroke ökar ytterligare och en allvarlig varningssignal är att stroke ökar hos yngre.

Möjligheterna att förebygga, behandla akut och att rehabilitera ökar. Nyckeln till framgång är forskning. I Västsverige har en unik tvärvetenskaplig satsning startats – Stroke Centrum Väst – SCV www.neurophys.gu.se/strokecentrumvast . Universitet och högskolor i Västsverige, Chalmers, Handelshögskolan, Västra Götalandsregionen och Näringsliv samt inte minst ideella föreningar som exempelvis idrottsrörelsen samverkar. Hjärnforskning och idrottsrörelsen gör gemensam sak i Brain Athletics – http://goteborgsjubileumslopp.se/brain-athletics/ där Göteborgs Jubileumslopp har en avgörande reell och symbolisk betydelse. Fysisk och mental aktivitet, berikad miljö med kultur och naturupplevelser har stor betydelse för hjärnans reparationsmekanismer och för att stärka vår hjärnhälsa. Forskningen på området är stark vid Sahlgrenska Akademin som SCV tillhör. Forskningsresultat i internationella fronten kan överföras i tillämpning i hälso- och sjukvård och för befolkningen.

World Stroke Day är en årlig manifestation från World Stroke Organization (WSO) för att öppna allas ögon för det gigantiskt stora problemet av stroke för världshälsan. Mycket går att göra för att rädda liv, ge liv bättre innehåll efter stroke och att förebygga. Glädjande är att vår svenska ”AKUT” kampanj fick första pris för enastående insats förra året, priset utdelades vid WSO kongressen i Istanbul 22 -25 oktober 2014 http://www.worldstrokecampaign.org/ .

  RingNamnlös

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=rzuMS1CDdeU

Dubbelt glädjande är att satsningen hade sitt ursprung från oss i Västra Götaland och breddades till den mycket lyckade nationella kampanjen som kostat 50 miljoner kronor men givit 85 miljoner åter i form av räddade strokefall genom att man söker utan dröjsmål, fler kan få botande proppupplösning. I samverkan mellan Sahlgrenska Akademin och Chalmers lanseras en ny metod för diagnos redan i ambulansen.

Betydande del av strokeproblemet kan minska genom effektivare förebyggande insatser. Bättre livsstilsval är nyckel och där har fysisk aktivitet, glädje och berikad miljö stor betydelse. Forskning inom området är mycket stark i Göteborg men kan ytterligare förstärkas. Göteborgs Jubileumslopp samverkar med Stroke Centrum Väst i Brain Athletics.

       Brain Athletics 4Stroke-Centrum Väst

Blomstrand 2

Christian Blomstrand, senior professor SCV, Sahlgrenska Akademin

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone